Deze disclaimer en gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op het bezoek aan en gebruik van de online applicaties en tools (hierna: de “Website”) van Vlamboog B.V. en haar groepsvennootschappen (hierna tezamen: de “Vlamboog B.V.”) evenals via de Website aan een bezoeker (hierna: de “Bezoeker”) ter beschikking gestelde informatie in welke vorm dan ook (hierna: de “Informatie”).

Inhoud

Vlamboog B.V. garandeert niet dat de Website foutloos of ononderbroken functioneert. Het is mogelijk dat de Informatie geheel of gedeeltelijk onvolledig en/of onjuist en/of verouderd is. Vlamboog B.V. is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van externe internetpagina’s die niet door Vlamboog B.V. worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de Website. Vlamboog B.V.’s Privacybeleid is niet van toepassing op persoonsgegevens die van de Bezoeker op of via deze externe websites worden verzameld en verwerkt.

Gebruik

De op de Website weergegeven Informatie is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en is niet bedoeld als advies, ontwerp, (constructie)berekening, calculatie, garantie of anderszins ten behoeve van de Bezoeker. Vlamboog B.V. geeft geen enkele garantie en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de juistheid en/of volledigheid van de Informatie (waaronder over de Vlamboog B.V.-producten) en dat de Informatie geschikt is voor het doel waarvoor deze door de Bezoeker wordt geraadpleegd of anderszins. Bezoekers, klanten en derden dienen zich te allen tijde door een professionele adviseur te laten informeren over (de geschiktheid van) Vlamboog B.V.-producten voor alle gewenste toepassingen en over toepasselijke wet- en regelgeving.

Afbeeldingen en kleuren in Vlamboog B.V.’s communicatiemiddelen (waaronder, maar niet beperkt tot drukwerk en monsters) kunnen afwijken van de te leveren producten. Monsters zijn niet bedoeld voor het uitvoeren van producttesten en zijn niet representatief voor kenmerken van producten. Producten worden geproduceerd binnen de opgegeven (kleur)toleranties (indien van toepassing) en productiepartijen kunnen onderling afwijken, zelfs indien dezelfde kleur wordt toegepast. Scherminstellingen kunnen afwijkende of beperkte weergaven tot gevolg hebben. Vlamboog B.V. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande aankondiging de (specificaties van) haar producten te wijzigen.

De Bezoeker mag de Website en de Informatie (zoals documenten, foto’s, tekeningen, afbeeldingen en andere inhoud) raadplegen en daarvan kopieën maken uitsluitend voor eigen gebruik. Al het gebruik van de Informatie is uitsluitend toegestaan in relatie tot de koop van producten door de Bezoeker. De Informatie mag op geen enkele wijze worden aangepast of veranderd. Afbeeldingen op de Website mogen niet worden gebruikt zonder de bijbehorende tekst. Verder mag de Informatie op geen enkele wijze worden gebruikt in strijd met de intellectuele eigendomsrechten van Vlamboog B.V. en/of haar licentiegevers of in strijd met deze gebruiksvoorwaarden dan wel de hierna te noemen Algemene Voorwaarden van Vlamboog B.V..

Het is de uitdrukkelijke verantwoordelijkheid van de Bezoeker dat de Bezoeker steeds de meest recente Informatie van de Website (of van de website van de relevante toeleverancier/producent) gebruikt. Indien de Bezoeker de Informatie wenst te gebruiken, dient de Bezoeker zelf regelmatig te controleren of de gebruikte Informatie nog overeenstemt met de nieuwste Informatie op de Website (of op de website van de relevante toeleverancier/producent). Enig ander gebruik door de Bezoeker van de Website en/of van de Informatie, daaronder mede begrepen distributie, reproductie (in eigen schriftelijke en elektronische (promotie)middelen), wijziging, openbaarmaking, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of verzending daarvan zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Vlamboog B.V. (en waar en indien van toepassing, haar licentiegevers), is uitdrukkelijk verboden.

Het gebruik van de Website geschiedt geheel voor het eigen risico van de Bezoeker. De Bezoeker is verantwoordelijk voor al hetgeen de Bezoeker vanuit of naar de Website verzendt. Vlamboog B.V. is gerechtigd, om welke reden dan ook, het ter beschikking stellen van de Website en/of de Informatie en diensten die op de Websites worden aangeboden, op ieder moment te wijzigen, te beëindigen of de toegang daartoe te beperken. Vlamboog B.V. is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering van de Informatie.

Aansprakelijkheid

Vlamboog B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik (of onmogelijkheid te gebruiken) van de Website, daaronder begrepen schade ten gevolge van virussen of de onjuistheid of onvolledigheid van de Informatie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Vlamboog B.V.. Vlamboog B.V. is verder niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met deze Website, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen.

Intellectuele eigendom

Alle merken, handelsnamen, werken, auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten en overige rechten met betrekking tot de inhoud van de Website (daaronder mede begrepen logo’s, handelsmerken, dienstmerken, software, databanken, audio, video, teksten en foto’s) behoren toe aan Vlamboog B.V. en/of haar licentiegevers. 

Algemene voorwaarden

Op alle mondelinge en schriftelijke uitingen, aanbiedingen, offertes, verkopen, (af)leveringen en/of overeenkomsten en alle daarmee samenhangende werkzaamheden van Vlamboog B.V. B.V. zijn van toepassing de Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Vlamboog B.V. B.V., de Algemene inkoopvoorwaarden Vlamboog B.V. zoals gedeponeerd bij de rechtbank Dordrecht (NL), welke zijn opgenomen op en kunnen worden gedownload van de website www.vlamboog.eu. De tekst van deze Algemene Voorwaarden wordt op verzoek kosteloos toegezonden. Alle andere Algemene Voorwaarden dan de hierboven genoemde worden uitdrukkelijk verworpen en zijn niet van toepassing, ongeacht of daarnaar wordt verwezen op offerteaanvragen, offertebevestigingen, briefpapier en/of overige documenten van de wederpartij.

Vragen

Voor vragen of opmerkingen over het bovenstaande kan de Bezoeker contact opnemen met Vlamboog B.V. via de e-mail: info@vlamboog.nl.